Tietoa kalastajalle

Pohjois-Puulan alueella on runsaasti ranta-asutusta, joka tulee kalastaessa huomioida. Muista ”rantarauha” ja kunnioita luontoa sekä kanssaliikkujia. Suositus on pitää 100 metriä etäisyyttä asuttuun rantaan ja 50 metriä merkittyyn pyydykseen.

Pyydyskalastajat – muistakaa merkitä pyydyksenne oikein! Pyydysten asettamisessa pitää huomioida vesiliikenne tarkoin. Katso tarkat ohjeet pyydysten merkintään tästä!

Pohjois-Puulan osakaskunnan alueella on verkkokalastukselta kiellettyjä alueita, sekä pienvesissä on rajoitus enintään kolme verkkoa kalastajaa kohden. Termillä pienvedet tarkoitetaan kaikkia muita osakaskunnan vesiä Puulan pääallasta ja Mallos-järveä lukuun ottamatta.

Rapurutto

Kalastajien ja erityisesti ravustajien on äärimmäisen tärkeä tietää rapurutosta ja sen leviämisen estämisestä. Rapurutto on tauti, joka tuhoaa herkästi koko rapukannan järvestä tai jopa vesistöstä. Ruttoa on kahta eri päätyyppiä ja sitä voi esiintyä niin joki- kuin täpläravussa.

On äärimmäisen tärkeää, ettei kalastusvälineitä siirrellä märkänä ja desinfioimattomana eri vesistöjen välillä eikä syötteinä käytetä eri vesistöstä pyydettyjä kaloja ilman pakastusta. Herkimmin rapurutto siirtyy elävien tautia kantavien rapujen välityksellä, eli rapuja tai kaloja ei missään nimessä saa omatoimisesti siirtää järvestä toiseen!

Lisätietoa rapurutosta ja ravuista:

Rapurutto

Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen

Uusi rapuruttostrategia turvaa joki- ja täpläravun rinnakkaiseloon vesistöissämme ja ehkäisee rapuruton leviämistä

Kansallinen rapuruttostrategia 2013-2020

Jokiravun suoja-alueet Puulan kalastusalueella:

Kalastusesite

Puulan alueen osakaskunnat ja kalatalousalue ovat yhdessä Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen kanssa laatineet Puulan kalastusesitteen, joka julkaistaan keväällä 2020, seuraile sivuja!