Troolisääntö

POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN TROOLAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Troolauksen tarkoituksena on harventaa muikkukantaa mahdollisimman tasaisesti Puulan alueella vaarantamatta muikkukannan lisääntymistä ja muita kalakantoja ja välttämällä osa-alueiden ylikalastusta.

Trooliluvat myöntää vuosittain osakaskunnan kokous tai sen valtuuttama hoitokunta maaliskuun loppuun mennessä. Lupahakemus on toimitettava osakaskunnan sihteerille / puheenjohtajalle tammikuun loppuun mennessä kirjallisena. Lupahakemuksessa pitää mainita hakijan käyttämät alukset: nimi, rekisterinumero ja kotisatama.

Vuosittain voimassa olevia troolilupia myönnetään 1 kpl. Ylimeneviä lupia voidaan myöntää muikkukantojen seuranta- ja tutkimustietoihin perustuen, mikäli muikkukannan uusiutuminen sitä edellyttää. Muikkukannan suuruuden arvioinnissa käytetään tutkittua tietoa ja kuullaan myös troolikalastajia. Päätökset tekee osakaskunnan kokous tai sen valtuuttama hoitokunta.

Vetojen päällekkäisyyttä tulee välttää mahdollisimman paljon. Kalastajat voivat sopia keskenään kuka vetää milläkin alueella. Mikäli kalastajat eivät pääse keskenään sopimukseen, voi hoitokunta tarvittaessa toimia välittäjänä. Troolausalueet voidaan tarvittaessa palstoittaa myöhemmin.

Jokainen kaupallinen kalastaja toimittaa kuukausittain päivittäisen kalastuskirjanpidon luonnonvarakeskuksen lisäksi myös hoitokunnan määrittelemälle taholle, esim. Jyväskylän Yliopistolle. Kaikki toimitettava kalastuskirjanpito on salassa pidettävää tietoa.

Suojaetäisyys asuttujen rantojen (asunto tai vapaa-ajan asunto) kohdalla on 50 metriä. Kesäkuun 15. päivän ja elokuun 15. päivän välisenä aikana suojaetäisyys on 100 metriä. Suojaetäisyydet ovat voimassa riippumatta siitä onko asukas paikalla. Suojaetäisyydellä turvataan rantarauha, eli suoja-alueelle ei saa tulla kalastusaluksella.

Osakaskunta suosittelee käyttämään nieluttomia trooleja. Troolien, jotka on varustettu lajitteluritilällä, lupamaksu on 60% kulloinkin voimassa olevasta lupahinnasta.

Vetonopeus tulee sovittaa kulloisenkin vedenlämpötilan mukaan sellaiseksi, että vältetään mahdollisten lohikalaistukkaiden joutuminen sivusaaliiksi ja vahingoittuminen. Vetonopeus voi olla enintään 4,5 km / tunnissa (1,25m / s).

Vetoaika tulee sovittaa vedenlämpötilan mukaan sellaiseksi, että varmistetaan saaliin säilyminen laadukkaana. Lämpimän veden aikaan (yli 15 astetta) peräpussin tyhjennysvälin tulisi olla enintään 2,5 tuntia.

Mikäli trooliin jää vieraita pyydyksiä tai muuta tavaraa, joista löytyy omistajan yhteystiedot, on kalastajan ilmoitettava omistajalle välittömästi (07:00-21:00) ja sovittava miten ne toimitetaan omistajalle. Mikäli pyydyksissä ei ole asianmukaisia merkkejä asiasta ilmoitetaan myös kalastuksenvalvonnasta vastaavalle henkilölle. Ilman yhteystietoja olevista pyydyksistä tai muusta tavarasta ilmoitetaan hoitokunnalle sähköpostitse.

Lupien myöntämisen jälkeen pidetään vuosittain kokous hoitokunnan edustajien ja kalastajien kesken, jossa käydään läpi troolauksen säännöt ja alueet, joilla troolaus ei ole sallittua.